Chi è capace di scrivere lunghe lettere è sicuramente capace di amare.