Una morte è una tragedia, un milione di morti è statistica.