A ficu

A tia ca ti pari ca iu aspiettu a ficu ca scinni na ma ucca.
E vossia ni voli assaggiari rui prima ca si va cucca?
Ci a puozzu offriri janca o nivira.
Oppuri prifiriti gustarla direttamenti ra maccia?
Nun pigghiativi pena continuati ca vostra caccia!
Iu va cuogghi no mumentu giustu pi pripari a marmillata,
e se aspittati vi cuntu na passata.
Turnati appriessu ca ni lassu o suli quarcaruna
e vi fazzu truvari li passiluna.