Chi tinirizza u ma cani

Iddu mi talia e mi vadda 'nti lu suonnu,
e se sugnu povira nun ci 'nteressa
pi iddu è comu se iu forra na principessa.
M'abbatti la sa cura
pi dicirimi ca ri mia s'annammura.
'Nti lu pratu cu 'mia si voli arrudduliari,
ma all'età mia nun si po' fari.
Iddu è fideli, è n'amicu sinceru,
nun cerca nenti, voli sulu jucari e mangiari all'orariu
Certu fa u fubbu puru iddu, ma se o talii r'ancazzusu
si fa rispittusu
e cu tutta la tinirizza
ci fazzu n'autra carizza