U ritrattu( il portafotografie)

Ogni matina m 'arrisbigghiu cu na miludia,
na punta ri suli trasi ra finestra
e si posa supra a tia.
du ritrattu n'capu o cantaranu
ri du juornu filici ca a nozzi vi purtau
Oh mattri comu si surridenti
cu l'uocci cini ri felicità,
a braccettu co ma papà,
Nu surrisu anticu senza malizia,
nu sorrisu ca mai ciu vitti
n'tì la facci ri la terra.
lu raggiu ri suli stamatina
bi fa ciù beddi,
i capiddi ri ma matri a tuppu cugghiuti
e lu ciuffu ri lu ta sposu pattri miu
mi potta lu pinzieri a lu cinema ri di tiempi.
E' comu nu proiettori,
stamatina ntì du fasciu ri suli viru
ma matri ca travagghia a machina,
pi cusiri a cammisa a ma patri e,
a sira che ugghi a causetta ci fa!
e mentri lustru a cunnici
taliu cu pinsieri r'amuri,
i sa labbra sempri surridenti
si muovunu e aciddu aciddu mi rici:
grazzi ri cori figghia
si tutta a vita mia.