username o email
password

Ti piace Aphorism?
Segnalaci su Google

Inserisci la tua e-mail per ricevere gli aggiornamenti

Poesie di Vincenzo Orlando

Visita la scheda completa e tutti gli altri testi di Vincenzo Orlando

 • 13 dicembre 2010
  Nuda comi Ddi' 'a criò.

  A Suprana,
  un paisìaddu 'i petra,
  comu un vavaluciu,
  spuntàiu di sutta 'ne valàta.

   
  M'ebbrancicàiu 'ncapu 'i spini,
  e si quarcunu mi gridava
  o mi cumannava…

  comu un curnutu,
  niscìa d'a scorcia ellura ellura,
  'u jinchìa ‘i vava.


  O' paisi, mi ricùardu,

  cìnamu 'un ci nn'era,
  e pi' chissu,
  certi siri,
  iera 'ne caruvanìa...

  .
  Cu' 'a machina di Binidittu
  o chidda di me patri Cicciu,

  ‘i genti ìvanu o’ cinamu a Suttana

  o'puru a Castiddana.

  'Ne sira, che a Suttana
  facìanu 'ne pellìcola vastàsa,
  pi' chiddi di diciottànni 'ncapu,
  mi misi cu' Pinu,
  e senza diri nenti,
  no' scuràri,
  cuminciammu e caminari.

  Dùappu menz’’ura di camurriari,
  pu fattu ch'encòra
  i' diciott'anni i’ ‘a ’vìa e fari,

  ni ficiru trasiri
  e ni jìammu e 'ssittari 'n prima fila.


  I luci s'estutàru…..

  E “Nuda comi Ddi’ ‘a criò” ‘ncumincià.

   

  Ma iamuninni o’ nuastru…

  C‘on certu puntu
  vìtti 'ne cosa che veramenti
  tantu vrigugnusa 'un gnera:

  u' bìaddu pìazzu 'i nacchiu…

  un pìanzu bbùanu comu,
  si livava ‘i mutanni
  e ncapu 'i scarpi,
  addritta, s’i sfilava…..

   

  Ma vi pari che fu pi' chissu
  che mi trammazzàiu?

  Certu,fin'e tànnu,
  di sti cosi i'  'un ne 'vìa vistu mai!.....

   

  Sintìtivi chista:

  quannu s’eddumaru ‘i luci

  duappu ‘u primu tìampu….

  Minchia!

  Mi siccà ‘u sangu!

  Me patri…..

  Ddà ‘ncapu ‘a galleria

  che s’effacciava

  comu di ‘ne barcunata….

   

  Ristaiu di petra!
  e m'evissi fattu nicu nicu,
  comi 'un crastuni,
  quannu intra 'a scorcia si ni trasi.

  Capìu che ddu cascittùni
  che si c’essittava o' latu
  c’evìa dittu,
  ridiànnu, comu si cugghiuniava:
  - Ouh!,
  talè cu c'è......-

   
  Si misi tisu

  e mi talià mutu.
  L'ùacchi stritti
  e 'u mussu tratu.....

  Parìa che
  m'evissi sparatu….

   
  Madonna du Càrminu!
  iera essittatu,
  ma mi sintìu sfunnari....


  Mi calàiu l'ùacchi
  e quannu 'i luci s’estutaru,
  cch’ev’a e fari?

  Finta che taliava 'a tila,
  ma 'u cìnamu oramai
  ira chiddu che m’espittava intra,

  si ci jiva...

   

  Niscìammu fòra….

  Già m’u figurava…..

   

  Si misi 'n posa…

  E ccu n’atra vuci
  si misi e parrari l'italianu ....

   
  “ Tu,,,,,,che cosa vuoi!”

   
  E cu' ddu 'itu
  mi disignà nell'aria
  qual'era 'a strata
  che m'evìa e faria pedi.

  'A cuda 'mìanzu'i gammi,
  cu ddu pìazzu ‘i fissa
  ch'era cu mìa,

  pigghiannu pp’a trazzera,

  e viola-viola,

  fùammu a Suprana
  prima d’iddu…..

  Di cursa intra m’intanaiu
  e lestu n'o jusu,
  derrìa a vutti, m'emmucciàiu.

  Tràsi iddu comi’un orcu,
  sbatti 'i porti,
  'i 'ncavigghia
  e, a me matri,
  che ci dici d'un chiùdiri,
  chè so' figghiu encòra 'un c'era,

  erria ‘ncazzatu,

  cci rispunni:

  “E mancu e’ tràsiri!

  né stasira, né mai! "

  I' che trimava m'ebbrazzava 'a vutti.


  E iddu che circava, caminava,
  iva susu.......
  beddamàtri…. che scinnìa!....

  .
  Comi ‘ne lumaca, mentri mi smuncìa,
  di dda vutti facìannumi curazza,
  senza vulìri fici u' scrùsciu….


  Gràpiti cìalu!.....
  'Un vi dicu 'i gridàti, 'i lignàti...
  ed evìa ne' mani 'ne cavigghia...

  Pi' scappari cchi putìa fari?

   
  Ddu bìaddu magghiunìaddu,

  si fici 'n 'ui middìchi.
  Mianzu ne' so' mani
  e mianzu m’erristà misu.

  Chi notti di luna!...

  Frisca dda nuttata….
  E 'u cìalu iera stiddatu!
   

   

 • 07 dicembre 2010
  Me nanna

  Me nanna,s'evissi jutu a scola,
  evissi eddivintatu 'ne professoressa,
  'mmeci disigna sulu 'a firma,
  e sempri ‘a vidi tisa
  comu 'ne barnissa.

  V'essicuru che 'un jè fissa?

  Quannu si dici che
  'un pùanu pàtiri li corna!...

  'I corna di me nanna,
  dunni trùzzanu,
  spàccanu lu munnu!

  Figghia di Ciccu 'u suttanìsi,
  comu sìentu,
  eddivàta e scafazzàta

  d'i timpùna mìanzu 'i troffi,
  mentri 'u pitittu
  cafuddàva ncapu 'i genti,
  fìmmina com'era,
  cu' 'i scarpi di pilu,
  senza nè libbra e mancu borsa,
  sulu cu 'ne sacchìna tìnta,
  mìenz’i tirrena straviava,
  e caccia d'ecìaddu,
  e l'acqua si vivìa d'a funtanedda.

  Jucàva cu' 'i cuticchia
  e d'i valateddi ni facìa casuzzi,
   quannu quadiàva lu stiddazzu
  e cci sudav’a frunti,
  si mittìa ell' ùmmira,
  sutta n'àrvulu di cercia.

   

  Di sira 'a cumannava 'u suli
  e di matina 'i stiddi,
  idda, che si susìa,

  o’ cantu di lu gaddu.

  .
  Ncappularàta quannu c'era vìantu,
  o s'ennigghiava 'u cìalu,
  che già chiuviddicava
  e picca ci vulìa

  che vinìa ‘ne timpesta,
  trasìa 'i muli
  e jiva e chiùdiri 'i finestri.

   
  Lampi ,trona
  acqua e vìantu

  cci parìanu carizzi,

  e iera pruvidìanzia

   dd’acqua

  duappu l’arsura ncapu l’erva sicca,

  e ‘i tirrena cripati,

  comi facci ‘i vìacchi.


  Puru scazi, ‘i ggenti

  evìanu jutu derria o Curgifissu,

  ccu ‘ne cannila e’ mani

  e ‘ne curuna ‘n testa…

   

  Quannu chiuvìa

   l’acqua, ellavancava timpi

  e trascinava petri, arvuli

  e ogni sorta di munnizza,

  fina dda sutta o’ chiumi

  dunni nasci ‘u Sarsu.


  Quannu pùai scampava,
  e 'n cìalu 'n arcu
  di milli culura s'eddumava,
  puru che facìa encora friddu,
  si pigghiàva 'ne pignàta c'u cupìarchiu,
  e niscìa pi' cògghiri crastùna,
  vavaluci e picureddi
  ch'evìanu nisciutu 'i corna
  ellura,ellura.

  Favi squadàti,
  vurrànij,
  aprùacchi.....
  s'i cuddava comu caramèli.
  Cicòrii,
  finùacchi
  e purretta......
  e pani duru nn'o sìaru d'a ricotta…..

   
  Si pùai si sintìa gnè dibulizza,
  n'ùavu d'u culu d'a gaddìna,friscu,
  si sursava crudu,
  e un muccunìaddu 'i vinu
  di la vutti,
  e mai che ci dulìa 'a testa.

  E tutt'u paisi 'u cuttùni urdìa,
  'u tulàru 'ncuminciava,
  e di tèssiri 'a manu mai si ci stancava.
  Cu' 'i pìadi ncapu 'i pidalùra,
  'ntramannu scugghiutìni,
  o 'ntramannu pèzzi,
  niscijanu d'u tulàru
  tappìta,frazzàti,
  niscijanu tuvagghi,
  vìartuli e bisàzzi.

  Chiù dura d'i diavuli du 'nfìarnu,
  n'on jùarnu ma nanna si mancia mill'anni.

  E, 'un c'è dumìnica
  che 'un ‘a vidi  a' missa.
  P'i festi cumannati si cunfessa,
  e dùappu che si còdda l'Ostia,
  si senti chiù frisca.

  Quannu prega,

  parra spissu cc’u Signùri.
  Cc’eddomanna pirdunu d'i piccàti,
  'a gràzzia di iri 'n paradisu,
  e comu si parrassi e sò maritu,
  quann'un n'avi,
  cc’eddomanna sordi,

  pruvidìanzia,

  e puru ‘u manciari

  ed ‘a ‘nzalata.

  Si pi' disgrazia, però,
  ci veni dissapìta,
  stam' eccùra che s'incàzza!.

  .

  S’a pigghia ccu tutti,

  senza che talìa nn’a facci,

  s’impaia davanti a cu je gghiè.

   

  Sulu d’a morti idda si scanta,

  ed o’ parrinu, cci v’e paga ‘i missi.

 • 07 dicembre 2010
  'Un mi pùazzu scurdari....

  ... 'U suli, quannu tracuddava,
  'ddu cìelu di cristallu acquamarìna
  e, ddà 'n funnu,
  'ddi negghi scuri e pipitùna,
  e stinnicchiàti, comu tanti punziddati,
  che parìanu di cuttùni.

   
  Chiù 'n funnu encòra,
  dà luntanu, u' bìaddu tàgghiu
  ‘ntra ‘i muntagni scuri
  e 'u cìalu ch'eddumàva.

  'A friscùra di la sira,
  l'acqua frisca d'i cannòla,
  dunni s'eppuzzàva!...

   

  E, quannu, di matina,
  friscu com'i rosi du' jardìnu ,
  sbricciàtu d'acquazzìna, mi susìa,
  sunava un tùaccu di campana
  pi' ringrazziari 'i Santi
  ed 'o Signuri
  ch’errìa evia spuntatu 'u suli,

  dda matina.


  E un vinticìaddu,
  mi facìa carizzi,
  comu di unu

  che 'un sapìa cu ièra.

   
  E quanti bedd'acìaddi,
  che vulannu,
  ciuciuliavanu  n'o cìalu!

  Bedda muntagna d'u paisi mia!


  Bìaddu paisi di petri 'n siccu
  cu' quarchi cazzulata di quacìna!

   
  Bedda furtizza d'a Madonna 'Oritu!

  Muschèa d'i Saracìni,
  spanni di tesòri,
  di vistimenta erraccamàti d'oru,
  di quatri e màrmari 'ntarsiati,

  cha pàrinu pittati.
  Ch'era bedda dd' affacciata,

  Ccu attuarnu ne terna ‘ufirriata.

   
  E dà gatu 'ddi du' bìaddi gugghi,
  di milli culura ellicchittàti,

  che parìan’ erraccamati.

  Ed 'a Matrìci?
  cu' ddi du' santi 'i petra,
  nichi ,ma ccu ‘i testi 'ranni:
  Pìatru cu' 'i chiavi
  e Paulu c'u' libbru,
  sutta d’i campani,
  e sutta ‘u roggiu,

  tutti ‘i quarti d’ura

  che sunava.

  Bìaddu paisi mia ebbannunàtu!

  L'erva di to' tìmpi,

  comu ‘ne crapa,

  masticava,

  o ppi pasta e pani

  Nicolinu m’a canciava.

  Quannu puai di mmìarnu, nivicava,

  si inchìanu di nivi
  e s’ammarravanu li strati.

 • 07 dicembre 2010
  'I fantasimi

  Dùappu tantu tìampu
  oj o' me paisi,
  mi fici 'ne caminata a' chiazza.


  'Ne picca, che 'un avìa pirdutu 'i vista,
  'un s'evìanu canciatu 'nni li facci;
  ma, criditimi,atri
  mi pàrsiru fantàsimi...
  chi dicu?......

  "Ciccu Picialla" parìa eddubbàtu
  pi' fari l'atturi du tegàtru......
  E Turìddu, mi ricuardu
  che s'erriminàva bùanu
  e cu 'i fìmmini 'ballava strittu.

   
  Mi parsi tanticchia errappàtu,
  'u taliàiu.
  ma 'un ci vosi diri nenti.

  'Un nni parràmu pùai
  di ddi picciùatti
  che l'ùrtima vòta vitti
  quann’eranu picciddi..
  'Un sàcciu nè comu 'i sanu sèntiri,
  nè di cu su' figghi.
  Mancu a 'nciùlia  sacciu,
  che tutti o' me paisi,
  s'un evìanu 'u " Do’' ,
  n'evìamu una.


  N'o vicinàtu c'era:
  'a 'Ncicunàta,Scapèttu,
  Ciancilacìgna,Tarduvinìsti,
  Varvajànnu,Lucilalùna…..
  e dà derrìa.'u Nanu,'a Santòra,
  .'a Bianna, 'a Tartùca, 'a Cirdìsa ......
  e......pur'a Buttanàzza!

  Ma lassamu iri.........
  Mìanzu stunàtu, mi firmàiu.
  E fu 'ne 'ddu momentu
  che mi sintìu vulàri,
  pi' ghìrimi e 'ssittàri
  davànti,’n on tegàtru
  dunni si vidìanu sfilàri
  tanti genti, unu a unu,
  tutti trasparenti com'a cira;
  ed a tutti 'a cira,
  oramài squagghiàta,
  cc’ evì’errappatu 'i facci.


  Tutti 'u passu evìanu canciàtu,
  e quarchi culu
  'un s'ennacàva chiù
  comi 'ne vota.

  I' mi taliàiu 'i manu,
  'i vrazza pilùsi....
  e quannu mi vitti
  'nno cristallu di 'ne porta,
  ch'evìa l'ùacchi chiù sfunnati
  e stanchi,
  'a vàrva bianca
  e a testa tignùsa e lucenti,
  happi e tistiari,

  senza diri nenti.

  Cu 'avìa e diri quann'evìa vint'anni?

  Comu vola 'u tìampu!.......

  Pàssanu 'i biddìzzi,
  passa 'a giuvintù.
  ed a cu l'àvi'
  cc’errèstanu 'i ricchizzi......

   
  Fina che 'a morti,
  cu' 'ne fàci che 'un 'a pirduna e nuddu,
  'un 'i mèti, comu ‘i spìchi,
  quannu s’erricogghi lu furmìantu.

 • 06 dicembre 2010
  'I pisci

  Secunnu mia 'i genti sunu com'i  pisci.


  Ci sunu pisci rànni e chiddi chiù picciddi.

  -Pirchì?- Mi domannu
  -si màncianu tra d'iddi?
  anzi,sunu 'i ranni
  che si màncianu 'i picciddi?-


  Caminano sti pisci......
  caminanu ,spìarsi ppi' lu mari,
  e, senza sapìri nenti
  di chiddu che, oj-dumani,
  ci po' capitàri.

   

  Tanti, ch'è mìagghiu,
  mùarino di morti naturali,
  atri mmeci
  sulu 'u Patetèrnu 'u po' sapìri...

   

  Mischìni!
  avìanu priàtu tantu
  ch 'on ci succidissi nenti!

   


  'Un ni parràmu pùai
  si, caminannu caminannu,
  'ncòccianu nne magghi

   

  di 'ne rriti bedda ranni,
  che mentri si dùnanu aiùtu,
  cu' li dìanti e cu' li pinni,
  masticannu lazzi,
  dùnanu l'ùrtimu sospìru,
  e mancu Ddi' si l'arricògghi.

   

  Gàtri passanu di li bancareddi
  ppi' sazziàri 'u pitittu
  di chiddu che s'accatta e si nni futti.

   

  Si pùai
  quarchedunu si senti piscicani,
  o puru essimigghia e ‘na balena,
  chi ci voli?.....
  Puru 'ne bumma ci pùanu sparari...
  e finisci eccussì
  di essiri 'u patruni di lu mari.

   

  Ma nuàtri 'un sìmu pisci.
  Sìmu uomini d'onuri?

   

  Allùra 'un evìamu ch'aspittàri:
  o ni vrùadicanu
  quannu veni l'ura,
  o, mentri sìmu vivi.

 • 06 dicembre 2010
  'U sùannu d'u sceccu

  'Ne notti ‘u sceccu si sunnà
  che facìa 'a cursa d'i cavaddi.
  Evìa canciatu a vardedda cu' la sedda
  e 'a visazza e 'i vìartuli
  ‘a ‘vìa ittatu a gnuni.


  Bìaddu! che si ni futtìa
  puru di l'àncili cu' l'ali,
  quannu satava ncapu 'i trava,
  parìa che vulava!.

  ..
  E, 'a fudda, d'i scaluna,
  che gridava!.......

  'Ne ddu momentu
  a'cu c’evissi dittu sceccu,
  'i jta d'a manu
  c' evissi fattu muzzicàri.


  Durmìja.....
  si sunnava.....
  e parìa che 'a vucca ci ridìa.

  Bìaddu! stu sceccu,
  che stanotti
  fa sti sùanni d'oru!....

  -Sùsiti sceccu!!- e 'u patruni
  ci cafùdda n'a panza 'ne pidata.

  -Puarcu du ccà e puarcu du ddà!
  Cchi minchia dùarmi
  'un 'u sa' che c'è di travagghiari?


  Talè!......piccatu!.....

   
  Iera no' mìagghiu suannu…
  stava vincìannu.....
  A cruna di dàuru eppinnùta o' cùaddu...
  Iera 'u primu
  e 'un nu sapìa ancòra nuddu....

  Si misi e quaciari , e tistiari….

  e ‘un evìa manc’ a forza di gragghiari.

   

  Cadì nn’errìa

  ncapu 'a pagghia,
  s'inchiappà di mmerda,
  e cu' 'u sò patruni,
  comu 'u jùarnu prima,
  senza pipitàri,
  si misi errìa e carriari.