username o email
password

Ti piace Aphorism?
Segnalaci su Google

Inserisci la tua e-mail per ricevere gli aggiornamenti

Autore

Vincenzo Orlando

in archivio dal 06 dic 2010

06 aprile 1947, Petralia Soprana

13 dicembre 2010

Nuda comi Ddi' 'a criò.

A Suprana,
un paisìaddu 'i petra,
comu un vavaluciu,
spuntàiu di sutta 'ne valàta.

 
M'ebbrancicàiu 'ncapu 'i spini,
e si quarcunu mi gridava
o mi cumannava…

comu un curnutu,
niscìa d'a scorcia ellura ellura,
'u jinchìa ‘i vava.


O' paisi, mi ricùardu,

cìnamu 'un ci nn'era,
e pi' chissu,
certi siri,
iera 'ne caruvanìa...

.
Cu' 'a machina di Binidittu
o chidda di me patri Cicciu,

‘i genti ìvanu o’ cinamu a Suttana

o'puru a Castiddana.

'Ne sira, che a Suttana
facìanu 'ne pellìcola vastàsa,
pi' chiddi di diciottànni 'ncapu,
mi misi cu' Pinu,
e senza diri nenti,
no' scuràri,
cuminciammu e caminari.

Dùappu menz’’ura di camurriari,
pu fattu ch'encòra
i' diciott'anni i’ ‘a ’vìa e fari,

ni ficiru trasiri
e ni jìammu e 'ssittari 'n prima fila.


I luci s'estutàru…..

E “Nuda comi Ddi’ ‘a criò” ‘ncumincià.

 

Ma iamuninni o’ nuastru…

C‘on certu puntu
vìtti 'ne cosa che veramenti
tantu vrigugnusa 'un gnera:

u' bìaddu pìazzu 'i nacchiu…

un pìanzu bbùanu comu,
si livava ‘i mutanni
e ncapu 'i scarpi,
addritta, s’i sfilava…..

 

Ma vi pari che fu pi' chissu
che mi trammazzàiu?

Certu,fin'e tànnu,
di sti cosi i'  'un ne 'vìa vistu mai!.....

 

Sintìtivi chista:

quannu s’eddumaru ‘i luci

duappu ‘u primu tìampu….

Minchia!

Mi siccà ‘u sangu!

Me patri…..

Ddà ‘ncapu ‘a galleria

che s’effacciava

comu di ‘ne barcunata….

 

Ristaiu di petra!
e m'evissi fattu nicu nicu,
comi 'un crastuni,
quannu intra 'a scorcia si ni trasi.

Capìu che ddu cascittùni
che si c’essittava o' latu
c’evìa dittu,
ridiànnu, comu si cugghiuniava:
- Ouh!,
talè cu c'è......-

 
Si misi tisu

e mi talià mutu.
L'ùacchi stritti
e 'u mussu tratu.....

Parìa che
m'evissi sparatu….

 
Madonna du Càrminu!
iera essittatu,
ma mi sintìu sfunnari....


Mi calàiu l'ùacchi
e quannu 'i luci s’estutaru,
cch’ev’a e fari?

Finta che taliava 'a tila,
ma 'u cìnamu oramai
ira chiddu che m’espittava intra,

si ci jiva...

 

Niscìammu fòra….

Già m’u figurava…..

 

Si misi 'n posa…

E ccu n’atra vuci
si misi e parrari l'italianu ....

 
“ Tu,,,,,,che cosa vuoi!”

 
E cu' ddu 'itu
mi disignà nell'aria
qual'era 'a strata
che m'evìa e faria pedi.

'A cuda 'mìanzu'i gammi,
cu ddu pìazzu ‘i fissa
ch'era cu mìa,

pigghiannu pp’a trazzera,

e viola-viola,

fùammu a Suprana
prima d’iddu…..

Di cursa intra m’intanaiu
e lestu n'o jusu,
derrìa a vutti, m'emmucciàiu.

Tràsi iddu comi’un orcu,
sbatti 'i porti,
'i 'ncavigghia
e, a me matri,
che ci dici d'un chiùdiri,
chè so' figghiu encòra 'un c'era,

erria ‘ncazzatu,

cci rispunni:

“E mancu e’ tràsiri!

né stasira, né mai! "

I' che trimava m'ebbrazzava 'a vutti.


E iddu che circava, caminava,
iva susu.......
beddamàtri…. che scinnìa!....

.
Comi ‘ne lumaca, mentri mi smuncìa,
di dda vutti facìannumi curazza,
senza vulìri fici u' scrùsciu….


Gràpiti cìalu!.....
'Un vi dicu 'i gridàti, 'i lignàti...
ed evìa ne' mani 'ne cavigghia...

Pi' scappari cchi putìa fari?

 
Ddu bìaddu magghiunìaddu,

si fici 'n 'ui middìchi.
Mianzu ne' so' mani
e mianzu m’erristà misu.

Chi notti di luna!...

Frisca dda nuttata….
E 'u cìalu iera stiddatu!
 

 

Commenti
Accedi o registrati per lasciare un commento